+381 (0)22 565 507 info@terra-production.rs

Upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom obuhvata sledeće segmente:

1. Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta obuhvata tri nivoa kontrolisanja i odvija se u skladu sa planovima kontrolisanja koji se definišu u saradnji sa korisnicima naših usluga. Naš cilj je da svoje standarde prilagodimo standardima i zahtevima svakog od korisnika i istovremeno zadovoljimo kako našu tako i evropsku regulativu. Od standarda posedujemo ISO 9001:2008 i ISO 22000:2005, FSSC 22000, i HACCP.

Ulazna kontrola sirovina i ambalaže

Ulazna kontrola obuhvata kontrolisanje svih sirovina i ambalaže koji ulaze u proizvodni proces. Naročit akcenat se stavlja na ispitivanje kvaliteta vode. Ispituje se tretirana voda koja se direktno koristi u procesu proizvodnje.

 

Pored sirovina koje ulaze u sastav pića, redovno se obavlja ulazna kontrola pri prijemu nepasterizovanog piva.
Kada je reč o ambalaži, od najvećeg značaja je ulazna kontrola one koja je u direktnom kontaktu sa proizvodom.

 

Procesna kontrola

Procesna kontrola podrazumeva praćenje određenih parametara u toku same poizvodnje kako bi se osigurao kvalitet i ispravnost finalnog proizvoda i na vreme sprečilo da proizvod koji izlazi iz propisanih standarda dođe do potrošača.

Neki parametri, kao što se sadržaj ugljen-dioksida i kiseonika u pićima i parametri pasterizacije se kontinualno mere.

Pored ispitivanja parametara samog pića procesna kontrola obuhvata i kontrolu celokupnog pakovanja. Veoma važan parametar jeste kvalitet spoja poklopca i limenke što se ispituje posebnom opremom za kontrolu šava. Takođe, proverava se izgled limenki, sušenje, kvalitet koda pa sve do izgleda i kvaliteta zbirnog pakovanja.

lab-2A lab-3A lab-1

Svi proizvodi koji izađu sa linije prolaze završnu kontrolu koja obuhvata analizu hemijskih i mikrobioloških parametara proizvoda, u skladu sa našom zakonskom regulativom.

Hemijska i mikrobiološka laboratorija raspolažu kompletnom opremom za analizu svih sirovina i gotovih proizvoda.

Hemijska laboratorija je snabdevena počevši od najjednostavnijih uređaja za volumetrijske analize, preko osnovnih istrumenta za kontrolu pH, provodljivosti, sadržaja suve materije isl., do specifičnih uređaja za analize u industriji pića (analiza sadržaja ugljen-dioksida u gotovom proizvodu, sadržaja vazduha u limenci, ispitivanje mutnoće) i spektrofotometra koji se koristi za najrazličitije vrste analiza. Takođe, neophodan uređaj u radu jeste i data loger kojim se kontinualno prate i kontrolišu parametri procesa pasterizacije kao ključanog za kvalitet i bezbednost proizvoda koji u toku svoje proizvodnje podležu ovom načinu konzervisanja. Na treba zaboraviti ni već pomenuti uređaj za kontrolu šava koji je neizostavan kada je reč limenci kao primarnom ambalažnom materijalu.

U mikrobiološkoj laboratoriji se primenjuju sve metode mikrobiološke analize koje zahteva i propisuje kako naša regulativa, tako principi dobre proizvođačke i higijenske prakse (GMP i GHP). Ispituju se sve sirovine, poluproizvodi i gotovi proizvodi, ispirne vode nakon pranja, brisevi uzeti sa različitih radnih površina, ambalaže, ruku radnika, vazduh. U radu se koriste visoko-kvalitetne podloge i reaktivi i moderna oprema koja uključuje:

  • autoklave za sterilizaciju podloga i posuđa
  • inkubatore
  • laminarnu komoru
  • sistem za membran filtraciju
  • mikroskop

i ostalu neophodnu opremu za rad. Sa opremom i kadrom koji imamo u mogućnosti smo da obavljamo mikrobiološka ispitivanja najrazličitijih vrsta proizvoda i na taj način ispunimo, ne samo zahteve korisnika naših usluga, već i izađemo u susret svim našim partnerima koji nemaju mogućnosti da ove analize rade u svojim laboratorijama.

Standardi

U toku je priprema za uvođenje ISO 9001:2008 i ISO 22000:2005 standarda kvaliteta i bezbednosti, iako se principi ovih standarda primenjuju od početka našeg rada. O svim našim aktivnostima postoje zapisi koji omogućavaju da u svakom trenutku možemo da sprovedemo princip sledljivosti. Istovremeno nastojimo da se u potpunosti pridržavamo svih zahteva standarda zdravlja i bezbednosti na radu kao i zaštite životne sredine, sa namerom da u skoroj budućnosti i oni budu implementirani.

2. Bezbednost proizvoda

Da bi mogli da garantujemo bezbednost i mikrobiološku ispravnost proizvoda najveći akcenat stavili smo na održavanje i kontrolisanje higijene,  proizvodne opreme i pogona. Održavanje higijene podrazumeva nekoliko važnih koraka:

  • CIP svih postrojenja koja se koriste u proizvodnim procesima;
  • spoljašnje pranje opreme;
  • higijena proizvodnog pogona;

Za pranje i dezinfekciju svih postrojenja, koristi se najsavremeniji automatski CIP. Sprovođenje HACCP principa u ovom domenu podrazumeva najpre definisanje adekvatnih programa pranja za svaki od objekata, a zatim i kontrolu efikasnosti sprovedenog programa. Kontrola se obavlja redovno, nakon svakog CIP-a i to hemijskom i mikrobiološkom analizom ispirnih voda.

Spoljašnje pranje opreme se kao i CIP izvodi uz korišćenje visokokvalitetnih hemikalija, „food grade“ kvaliteta. Kao i nakon CIP-a i nakon spoljašnjeg pranja se sprovode mere kontrole, koje ne dozvoljavaju bilo kakve propuste.

Higijena proizvodnog pogona pored svakodnevnih i standardnih aktivnosti obuhvata i neke dodatne mere. To se pre svega odnosi na kontrolu i praćenje mikrobiologije vazduha u pogonu što je od bitnog značaja za bezbednost proizvoda, uzimajući u obzir da neki štetni mikroorganizmi koji mogu da se nađu u pićima, potiču upravo iz vazduha. Opremljeni smo specijalnim uređajem za uzorkovanje vazduha iz svih delova naše fabrike. Na osnovu dobijenih rezultata mikrobioloških analiza sprovodimo periodičnu dezinfekciju određenih delova proizvodnog pogona.

3. Briga o životnoj sredini

Industrija bezalkoholnih pića ne spada u velike zagađivače životne sredine. I pored toga preduzeli smo sve da taj uticaj bude što manji.

Fabrika je snabdevena postrojenjem za neutralizaciju tehnoloških otpadnih voda, koje umesto konvencionalnog sistema neutralizacije neorganskim kiselinama koristi ugljen-dioksid. Kvalitet otpadnih voda se redovno kontroliše u Gradskom zavodu za javno zdravlje.

Drugi aspekt koji se odnosi na brigu o životnoj sredini jeste prikupljanje, odlaganje i adekvatno uništavanje otpada. S obzirom da je osnovni ambalažni materijal u našoj proizvodnji limenka, sav otpad iz proizvodnje se propisno odlaže i odvozi na reciklažu.