+381 (0)22 565 507 info@terra-production.rs

Priprema napitaka

Za naše klijente Terra Production d.o.o. vrši kompletnu uslugu pripreme napitaka od osnovnih komponenti do gotovog proizvoda. Proces pripreme napitka se sastoji od tri faze pripreme i tretmana vode, pripreme jednostavnog sirupa i pripreme finalnog sirupa. Nakon završetka pripreme finalni sirup se šalje u proces
punjenja limenki.

PRIPREMA TRETIRANE VODE

1. ULAZ SIROVE VODE

Voda iz gradskog vodovoda se koristi kao polazna sirovina u postupku prerade vode. Pored toga ova voda se može koristiti i kao grejni medijum u tunelskom pasteru, u rashladnoj stanici ili u cisterni.

2. AERACIJA

Proces u kojem dolazi do zasićenja vode kiseonikom uvođenjem komprimovanog vazduha. Voda prolazi kroz Rašigove prstenove, na kojima dolazi do oksidacije gvožđa.

3. DEFERIZACIJA (Peščani filter)

Na peščanom filteru se uklanjaju talozi nastali u fazi aeracije.

4. HLORISANJE

Hlorisanje se obavlja doziranjem Na-hipohlorita/Ca-hipohlorita in-line u vodu pre ulaska u tank-hlorinator. Koncentracija  rezidualnog hlora u tanku za hlorisanje iznosi 1 – 3 ppm, a vreme kontakta minimum 30 minuta.

5. DEHLORISANJE (Karbon Filter)

Rezidualni hlor iz hlorisane vode se uklanja na karbon filteru.

6. FILTRACIJA (Poliš Filter)

Nakon dehlorisanja voda se filtrira kroz 10 µm poliš filter pri čemu se odstranjuju zaostale čestice aktivnog uglja.

7. REVERSNA OSMOZA (RO)

U sistemu RO dolazi do uklanjanja soli iz vode, kao i prisutnih mikroorganizama. U vodu se na ulazu dodaje antiskaling (sredstvo za sprečavanje taloženja kamenca na membranama) i Na-metabisulfit koji vezuje višak slobodnog hlora iz vode i ima ulogu biostatika. Voda prvo prolazi kroz 5 μm vrećasti filter, a zatim kroz membrane poroznosti 0.2 μm. Na izlazu se dobija omekšana voda. Deo koncentrata se vraća na preradu, a permeat se preko buffer tanka distribuira do tanka RO.

8. UV STERILZACIJA

Voda prolazi kroz UV lampu gde se uklanjaju svi mikroorganizmi.Tretirana voda se koristi u procesu pripreme sirupa, gotovog pića (mikser), za CIP, ispiranje praznih limenki, spoljašnje pranje punjača, zatvaračice, ispiračice i pastera, podmazivanje i pranje transportnih traka.

PRIPREMA SIRUPA

1. PRIJEM ŠEĆERA

Šećer koji se prima mora da bude u skladu sa specifikacijom. Uz svaku isporuku treba da bude dostavljen izveštaj o ispitivanju laboratorije proizvodjača. Pri prijemu se obavlja ulazna kontrola prema planu kontrole i uzorkovanje za hemijsko i mikrobiološko ispitivanje. Samo šećer koji je usaglašen sa zahtevima specifikacije može da se koristi u procesu pripreme sirupa.

2. SKLADIŠTENJE ŠEĆERA

Šećer se skladišti u magacinu za skladištenje šećera. Uslovi skladištenja su definisani u specifikaciji i prate se putem data logera.

3. ZAGREVANJE VODE

U tank jednostavnog sirupa dolazi tretirana voda koja se zagreva do temperature zadate recepturom.

4. PRIPREMA JEDNOSTAVNOG SIRUPA

Šećer se preko usipnog suda ubacuje u prethodno zagrejanu vodu u tank za jednostavni sirup. Šećer i voda se mešaju do potpunog rastvaranja šećera (proverava se vizuelno). Sirup se pasterizuje na određenoj temperaturi, prema recepturi. Sadržaj suve materije u jednostavnom sirupu je definisan recepturom.

5. FILTRIRANJE

Pri transportu u tank finalnog sirupa, jednostavni sirup se filtrira u dva koraka. Prvo prolazi kroz 1 mm prohromski filter. Drugi korak je filtracija kroz 25 μm vrećasti filter.

6. HLAĐENJE

Nakon filtracije jednostavni sirup se hladi tako što prolazi kroz dvosekcijski hladnjak i spušta mu se temperatura u dva koraka: sa početne temperature na 40 °C i nakon toga sa 40 °C na ambijentalnu temperaturu.

7. PRIJEM KOMPONENTI

Komponente koje se koriste u pripremi pića pri prijemu mora da prati dokumentacija koja dokazuje njihovu zdravstvenu ispravnost, usaglašenost sa specifikacijom i dokaz o prisustvu alergena.

8. SKLADIŠTENJE KOMPONENTI

Komponente se skladište u skladu sa uslovima definisanim u specifikaciji u magacinu komponenti, odnosno hladnjači. Kada je reč o komponentama koje stižu u cisterni (vino), one se direktno nakon prijema prebacuju u tank za sirup.

9. ODMERAVANJE KOMPONENTI

Originalno zapakovane komponente se otvaraju neposredno pre odmeravanja. Ukoliko se ne radi o unitiziranim (prethodno odmerenim) od strane proizvođača, odmeravaju se na vagi u skladu sa recepturom.

10. RASTVARANJE KOMPONENTI

Komponente se rastvaraju u tretiranoj vodi u skladu sa recepturom. Nakon rastvaranja transportuju se preko 1 mm prohromskog filtera do tanka u kome se priprema finalni sirup.

11. PRIPREMA FINALNOG SIRUPA

Ohlađeni jednostavni sirup se prebacuje u tank S1, odnosno S2. U njega se ubacuju komponente, rastvorene u tretiranoj vodi odgovarajuće temperature. Proces rastvaranja komponenti se odvija u tanku za rastvaranje komponenti ili tanku za jednostavni sirup, odakle se transportuju (prolaze kroz 1 mm prohromski filter) u tank S1, odnosno S2. Tečne komponente se direktno dodaju u sirup, bez prethodnog rastvaranja u vodi.

12. MEŠANJE

Sve vreme pripreme, finalni sirup se meša kako bi se komponente što bolje homogenizovale. Nakon dodatka svih komponenti, vrši se korekcija suve materije do željene vrednosti (zadate recepturom), dodatkom određene količine tretirane vode, uz mešanje.